Voorwaarden

Solex

 

Artikel 1

De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Veerhuis Outdoor wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. De borg dient contant betaald te worden, pinnen is niet mogelijk. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij uitgifte, teruggebracht wordt. Voor 6 personen of meer € 250, minder dan 6 personen € 100.

Artikel 2

  1. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Veerhuis Outdoor voldoen.
  2. Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen die minimaal 16 jaar zijn met een bromfietscertificaat of vanaf 18 jaar met een rijbewijs. Dit is per wet vastgesteld.

Artikel 3

Veerhuis Outdoor is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Veerhuis Outdoor op aanvullende schadevergoeding

Artikel 4

Veerhuis Outdoor is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door Veerhuis Outdoor niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 9

Het is niet toegestaan:

  1. Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
  2. De trottoirbanden op en af te rijden
  3. Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen
  4. Een of meerdere personen te vervoeren

Artikel 10

Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Veerhuis Outdoor is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden of goederen.

Artikel 11

Bij tijdsoverschrijding geldt per afgerond kwartier een tarief van € 4,50

Artikel 12

Bij reservering dient 25% van de overeenkomst binnen 8 dagen te worden overgemaakt. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 4 weken voor aanvang van de tocht overgemaakt te worden op NL82RBRB0778230333 T.n.v. Veerhuis Outdoor. Bij reservering binnen 4 weken moet het bedrag van de overeenkomst geheel worden voldaan binnen 7 dagen na dagtekening overeenkomst.

Artikel 13

Bij annulering gelden de volgende spelregels:

Bij annulering 4 weken voor de gereserveerde datum brengen wij u 25% van de huursom in rekening plus administaratiekosten.

Bij annulering 3 weken voor de gereserveerde datum brengen wij u 50% van de huursom in rekening plus administaratiekosten.

Bij annulering 2 weken voor de gereserveerde datum brengen wij u 75% van de huursom in rekening plus administaratiekosten.

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom. Wijzigingen op Uw reservering kunnen tot 14 dagen van tevoren worden verwerkt. Wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden doorgegeven op info@hetveerhuis.eu

 

Artikel 14

Voor boekingen van een all-inclusive arrangement geldt hetvolgende:

Het all-inclusive arrangement gaat in vanaf het moment dat de eerste deelnemers consumpties bestellen. Na de afgesproken tijdslimiet zijn de drankjes voor eigen rekening en dienen contant of per pin te worden afgerekend.

Artikel 15

Veerhuis Outdoor beslist over het wel of niet solexen wegens het weer op de dag zelf. Er wordt u een alternatieve datum (kosteloos) aangeboden door Veerhuis Outdoor. Als u daar geen gebruik van wenst te maken is men de gehele huurprijs verschuldigd.

Artikel 16

Veerhuis Outdoor is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

Artikel 17

Als het qua temperatuur en of neerslag niet aangenaam is om buiten te eten en u heeft bij ons een barbecue geboekt, dan kan er door ons besloten worden deze om te zetten naar een bourgondisch buffet. Wij reserveren dan een ruimte c.q. tafel voor u, om uw uitje op een plezierige en gezellige wijze af te ronden.

Boekingen:

-          Voor alle boekingen geldt, wie het eerst komt wie het eerst maalt.

-          Wij willen voor u een datum gedurende 1 week vrijblijvend in optie nemen.

-          U dient dan een telefoonnummer waar u altijd op bereikbaar bent aan ons te overleggen.

-          Indien wij en gegadigde krijgen voor de door u opgegeven datum bellen wij u of u een beslissing wilt nemen.

-          Indien u niet bereikbaar bent proberen wij u binnen 2 uur nogmaals te bereiken.

-          Kunt u geen beslissing nemen of u bent niet bereikbaar kan Uw boeking gaan doorgang vinden.

-          Betalingen voor de gehuurde solexen dienen voorafgaand aan de boeking conform Uw bevestiging aan ons betaald te worden.

-          Indien u overeenkomst kan dit ook contant voorafgaand aan Uw evenement.

-          Als u na de aanbetaling beslist te annuleren bent u de aanbetaling kwijt.

-          Indien u wilt verzetten brengen wij € 7,50- p/solex bij u in rekening

-          Bent u op zoek naar een evenement met spektakel en geweld bent u bij ons NIET op het juiste adres.

-          Bent u op zoek naar cross of Dakar-achtige evenementen moet u beslist iets anders boeken.

Voorwaarden

Bubbleball

 
Op de dienstverlening van Veerhuis Outdoor, bubbleball zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.
 
Artikel 1 – Algemeen
 1. In deze voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:
 
Product: Innovatieve sportmaterialen en eventueel aanverwanten zaken die door de aanbieder aan een gebruiker worden verhuurd.
 
Gebruiker: Elke natuurlijke persoon en rechtspersoon aan wie het product verhuurt word.
 
Overeenkomst: De huurovereenkomst die Veerhuis outdoor, bubbleball en gebruiker sluiten.
 
2. Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Veerhuis Outdoor, bubbleball zijn bevestigd.
 
3. Indien Veerhuis Outdoor, bubbleball niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
 
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Veerhuis Outdoor, bubbleball het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
 
Artikel 2 – Offertes, overeenkomsten en prijzen
 1. Alle offertes en prijsopgaven van Veerhuis Outdoor, bubbleball zijn steeds vrijblijvend tenzij er een termijn voor aanvaarding is gegeven.
 
2. Alle prijzen zijn in Euro`s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 
3. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk als via elektronische middelen (bijvoorbeeld door aanbod en aanvaarding via e-mail) tot stand komen.
 
4. De verhuur van het product gaat per uur of per dag(deel). Bij overschrijding van een overeengekomen termijn is de gebruiker per extra uur of deel van een extra uur de normaal bij Veerhuis Outdoor, bubbleball geldende uurprijs voor het product verschuldigd.
 
5. Veerhuis Outdoor, bubbleball heeft het recht om voorafgaand aan het gebruik een waarborgsom van gebruiker te verlangen van 200,- euro.
 
6. Veerhuis Outdoor, bubbleball heeft het recht alle bedragen die gebruiker verschuldigd is aan Veerhuis Outdoor, Bubbleball  uit welke rechtsgrond dan ook (huurprijs, overige vergoedingen, schade, reparatie werk) te compenseren met de waarborgsom.
 
7. Veerhuis Outdoor, bubbleball is verplicht om de waarborgsom bij het einde van de overeenkomst binnen 21 dagen aan de gebruiker terug te geven, indien deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 
 

Artikel 3 - Levering en gebruik
1. Veerhuis Outdoor, bubbleball zal er alles aan doen om steeds tijdig de gehuurde materialen af te leveren. Evenwel is Veerhuis Outdoor, bubbleball niet aansprakelijk voor enig termijnoverschrijding, behoudens grove schuld of opzet van Veerhuis Outdoor, bubbleball.
 
2. Gebruiker dient voor eigen rekening en risico over een locatie voor het gebruik van het product te beschikken.
 
3. Gebruiker zal direct na aflevering het product inspecteren. Hij moet eventuele gebreken direct na constatering daarvan aan Veerhuis Outdoor, bubbleball kenbaar maken, bij gebreke waarvan gebruiker geacht wordt in te stemmen met de staat waarin het product is afgeleverd.
 
4. Bij aflevering van het product geeft Veerhuis Outdoor, bubbleball mondeling dan wel schriftelijk de voorschriften en instructie over het gebruik ervan. Gebruiker is verplicht om zich stipt aan deze voorschriften en instructies te houden.
 
5. Het product blijft ten allen tijde eigendom van Veerhuis Outdoor, bubbleball.
 
6. Gebruiker zal zorgvuldig met het product omgaan en dit alleen gebruiken voor het doel waarvoor het in gebruik zijn gegeven. Gebruiker mag op geen enkele wijze wijzigingen aanbrengen in/aan/op het product.
 
7. Gebruiker mag het product alleen zelf gebruiken en niet aan een ander in gebruik geven.
 
8. Gebruiker moet het product na afloop van het gebruik in dezelfde staat teruggeven, als waarin dit aan gebruiker ter beschikking is gesteld, behoudens normale slijtage.
 
9. Nadat gebruiker de beschikking over een product heeft gekregen is gebruiker aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook, die nadien aan het product mocht ontstaan. Aan de hand van de borglijst zal dit in mindering op de waarborgsom gebracht worden. Indien een product zodanig beschadigd is dat het niet meer bruikbaar is en niet kan worden gerepareerd tegen redelijke kosten, is gebruiker aan Veerhuis Outdoor, bubbleball de volledige vervangingswaarde verschuldigd. Gebruiker mag in geen geval zelf tot reparatie overgaan.
 
10. Veerhuis Outdoor, bubbleball is niet aansprakelijk voor enig gebrek in het product, tenzij Veerhuis Outdoor, bubbleball het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst kende of had moeten kennen.
 
11. Indien is overeengekomen dat gebruiker het product na gebruik zelf aflevert bij Veerhuis Outdoor, bubbleball en hij de afgesproken termijn voor aflevering overschrijdt, is hij aan Veerhuis Outdoor, bubbleball een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 200,- euro, onverminderd het recht van Veerhuis Outdoor, bubbleball op verdurend schadevergoeding.
 
 
Artikel 4 - Aansprakelijkheid
1. Deelname aan de innovatieve spellen en/of sporten behelst een zeker risico, bijvoorbeeld op blessures, voor de deelnemer. Het gebruik door gebruiker van het product komt geheel voor risico van de gebruiker of ondergetekende persoon in de overeenkomst.

2. Voor schade die gebruiker aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van het product veroorzaakt, Veerhuis Outdoor, bubbleball niet aansprakelijk.


3. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het product.
 
4. Veerhuis Outdoor, bubbleball is nimmer aansprakelijk voor indirect schade daaronder begepen gevolgschade, gederfde winst, gederfd inkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 
5. Veerhuis Outdoor, bubbleball aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of  onvolledige informatie en/of gegevens, afkomstig van degebruiker.
 
 
Artikel 5. Annulering
 
1. Gebruiker mag de overeenkomst tot 1 maand voorafgaand aan de afgesproken datum van uitvoering ervan kosteloos opzeggen.
 
2. Indien de gebruiker de overeenkomst opzegt op een moment gelegen minder dan 31 dagen, maar meer dan 6 dagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum, is de gebruiker 50% van het bedrag uit de overeenkomst aan Veerhuis Outdoor, bubbleball verschuldigd.
 
3. Indien de gebruiker de overeenkomst opzegt in minder dan 14 dagen voor de uitvoeringsdatum, is gebruiker het volledige bedrag verschuldigd.
 
Artikel 6. Beëindiging, Opschorting en Ontbinding van de overeenkomst
 
1. Veerhuis Outdoor, bubbleball is gerechtigd de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten en met directe ingang te ontbinden, indien:
 
a. Gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of onvolledig of niet tijdig nakomt;
 
b. Veerhuis Outdoor, bubbleball na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die goede grond geven te vrezen dat gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 
c. Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen c.q. een waarborgsom te storten voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 
d. Zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat nakomen van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of indien ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
 
2. Veerhuis Outdoor, bubbleball kan de overeenkomst zonder in gebrek stelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke of mondelinge kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien gebruiker al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van gebruiker faillissement wordt aangevraagd of indien gebruiker een eenmanszaak of natuurlijk persoon betreft, om toelating tot de Wet Sanering Natuurlijke Personen word verzocht. Veerhuis Outdoor, bubbleball zal wegens in een dergelijke omstandigheid nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 
Artikel 7. Betaling
1. Betaling dient steeds zonder korting of hoe ook genaamde compensaties te geschieden, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement, op een door Veerhuis Outdoor, bubbleball aan te geven wijze in Euro`s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
2. Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is gebruiker niet zijnde een consument zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Een gebruiker, zijnde consument, krijgt na het verstrijken van de betalingstermijn nog eenmaal een aanmaning met aanzegging tot betaling binnen 5 dagen alsmede een vermelding van het bedrag aan incassokosten dat zal zijn verschuldigd indien niet binnen die termijn wordt betaald.
 
3. Veerhuis Outdoor, bubbleball heeft het recht de door gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 
4. Bezwaren van gebruiker tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.
 
5. Indien gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van gebruiker. Voor de gebruiker , niet zijnde een consument, worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 20% van de hoofdsom, tenzij Veerhuis Outdoor, bubbleball hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, in welk geval de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen voor de gebruiker, zijnde consument, worden de buitengerechtelijke kosten vastgeld overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten. In alle gevallen zullen de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten eveneens op gebruiker worden verhaald.
 
6. Alle vorderingen van Veerhuis Outdoor, bubbleball op gebruiker zijn in elk geval onmiddelijk opeisbaar in geval zich een omstandigheid voordoet als omschreven in artikel 6 lid 2 van deze voorwaarden.
 
 
Artikel 8 -  Overmacht
1. Veerhuis Outdoor, bubbleball is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens gebruiker indien hij daartoe wordt verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachten de Wet, een rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Veerhuis Outdoor, bubbleball geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Veerhuis Outdoor, bubbleball niet in staat is zijn verplichtingen jegens gebruiker na te komen.
 
Artikel 9 - Slotbepalingen
1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, facturen en andere documenten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is c.q. zijn/haar woonplaats heeft.
 
2. Alle geschillen voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Bergen op Zoom, Nederland. Partijen zullen evenwel pas eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het betreffende geschil in onderling overleg te beslechten c.q. te komen tot een minnelijke schikking.
 
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.hetveerhuis.eu en worden ondertekend in de overeenkomst.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Vul dan onderstaand contactformulier zo compleet mogelijk in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.